Reklamační řád

 

 

Doručení zásilky s neobjednaným zbožím

Před uplatněním reklamace chybně zaslaného zboží překontrolujte, zda jste správně vyplnili objednávku. Omylem objednané výrobky nebudou jako reklamace uznány. Zboží lze pouze vrátit či vyměnit.

 

Doručení dopravou poničeného zboží 

Zákazník je povinen před převzetím zboží od dopravce zkontrolovat, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. V případě poškození zásilky je zákazník povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno. O tomto je povinen s dopravce sepsat protokol o poškození. Není-li toto možné, zákazník musí zásilku odmítnout a uvědomit nás o této skutečnosti neprodleně na tel.č. 725269512 nebo na další z kontaktů na našich stránkách uvedený. Pokud byla zásilka již přijata a jejím otevřením bylo zjištěno poškození zboží, je zákazník povinen nás popř. dopravce o tomto uvědomit nejpozději do 2 pracovních dnů. Na pozdější reklamace, způsobené přepravou, nelze brát zřetel. Za poškození zboží vzniklé jeho dopravou nese odpovědnost přepravce.

 

Doručení zboží s vadou

Pokud zákazník po rozbalení zjistil vadu na výrobku bude mu po jeho zaslání zpět vyměněn popř. vráceny peníze na jeho účet. O této skutečnosti je zapotřebí nás ihned informovat a pro případnou výměnu si nechat odložit nové zboží.  Je-li vadná výměnná součást výrobku např. stélka nebo tkanička, bude tato zaslána, aniž by musel být výrobek reklamován a zasílán na naši adresu.

 

Zjištění vady v průběhu užívání výrobku

Záruční doba prodávaného zboží je 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak) a začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Během této doby je možné reklamovat výrobní vady a vady materiálu. Opotřebení a poškození způsobená zákazníkem nebudou v reklamačním řízení uznány. I když je na uplatnění reklamace až 2 roky je nutno reklamovat vadu již v jeho zárodku, aby nedošlo k devastaci zboží a nemožnosti ho opravit. Reklamace musí být vyřešena opravou nebo dobropisem do 30 dnů od jejího uplatnění. Pro uplatnění reklamace je zapotřebí doložit doklad o zaplacení a reklamační list s popsanou reklamovanou vadou. Záruční list, ikdyž je přiložen, není potřebné zasílat. Zboží je nutné očistit a vhodně zabalit, aby nedošlo k dalšímu poškození během přepravy. Podrobnosti naleznete v dalším textu.

 

Postup při řešení reklamace

V případě reklamace zboží prosím postupujte následujícím způsobem:

Zákazník je oprávněn uplatnit nárok z garance prodávajícímu písemně na adresu provozovny:

Dětské botičky MTG

Obchodní dům Galeria

Bohumíra Četyny 15

700 30 Ostrava-Bělský Les

nebo na e-mail: MTG@detskeboticky.cz bez zbytečného odkladu. Pokud je předmětem reklamace zboží, které má v záručním listu uveden kontakt na výhradní autorizovaný záruční servis, může zákazník uplatnit reklamaci přímo v místě servisního střediska. Tímto postupem lze vyřízení reklamace urychlit.  

Popis reklamace musí obsahovat tyto náležitosti:      

* označení reklamovaného zboží     

* důvod reklamace     

* termín nákupu  

 

Co je potřeba doložit - úhrada poštovného

Zákazník je povinen spolu s vadným výrobkem předložit doklad o zaplacení (fakturu, prodejku), event. záruční list. Žádate-li proplacení poštovného je zapotřebí doložit doklad o jeho zaplacení. Poštovné vám poté bude uhrazeno v maximální výši nejnižší možné ceny poštovného dle ceníku České pošty - obyčejný balík nebo doporučený balíček bez příplatků za doplňující služby. Nelze žádat kompenzaci vyšší.  

 

 

Jakým způsobem zboží zaslat

Obuv musí být předána k reklamaci očištěná a zbavená nečistot. Zboží předložené k reklamaci musí být řádně vyčištěno a hygienicky nezávadné. Náš eshop je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které nebude splňovat zásady obecné hygieny, k reklamačnímu řízení.

V případě zaslání věci k reklamaci poštou nebo spediční firmou je třeba zboží dostatečným způsobem zabalit a zajistit proti poškození - pro tyto účely doporučujeme uschování originálního obalu (není podmínkou pro přijetí reklamace).  

Pro zaslání zvolte pro vás nejvhodnější způsob a dopravce s ohledem na dostupnost a rychlost dodání. Za ztrátu vámi odeslaného zboží neručíme.

 

Na co se záruka nevztahuje

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady a vady materiálů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním. Nelze reklamovat výrobky neúměrně opotřebované používáním. Nelze reklamovat blikání u obuvi tímto systémem vybavené.

 

Záruka se nevztahuje také na:

Na barevnou změnu obuvi – zejména u tzv. stíraných barev. Jedná se o stírání vrchní barvy – základ zůstává stálý – jedná se o jejich typickou vlastnost podpořenou technologickým postupem výroby – typické pro barevné vzory.

Změnu obuvi v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu na údržbu a ošetřování.

Veškerou změnu obuvi, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebení způsobeném obvyklým užíváním (viz. § 619, odst.2 Obč. Z.), nesprávného užívání a neodborného zásahu.

Mechanicky poškozenou obuv a její části.

Opotřebení obuvi v důsledku nevhodného výběru a užití.

Obuv, u které byly v záruční době provedeny jakékoliv úpravy a opravy nesouvisející s běžnou údržbou nebo opotřebením obuvi.

Pouštění barvy při zvýšeném pocení nebo provlhnutí usňové obuvi.

Na nerovnoměrnou kresbu líce a částečnou rozdílnost povrchu, která je charakteristická pro přírodní useň.

 

 

Jakým způsobem bude reklamace vyřešena

V případě zjištění neopravitelné výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka. V případě, že je obuv opravitelná, bude na náklady prodejce opravena. Firma si vyhrazuje právo posuzovat jednotlivé reklamace individuálně a rozhodovat, zda reklamace bude uznána. 

 

 

Kde uplatnit reklamaci

Kupující by měl uplatnit reklamaci nejlépe v prodejně, ve které bylo zboží zakoupeno. Kupující má však právo uplatnit reklamaci:

1) v kterékoli provozovně patřící prodávajícímu, v níž je přijeté reklamace možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží,

2) v místě nebo sídle podnikání prodávajícího.

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že kromě vytknutí vad dokládá i místo, cenu zboží a dobu zakoupení zboží, což prokáže nejlépe prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.

 

 

Jaká je lhůta pro uplatnění reklamace

Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci kupujícím v záruční době. Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je 24 měsíců ode dne převzetí zboží v prodejně. Na žádost kupujícího je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodeji záruční list s vyznačením rozsahu a podmínek záruky. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje místo záručního listu doklad o zakoupení věci. Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době.

Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.Co je Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
Nestanoví-li zákon jinak, shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena. 
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 

 

Jaký je postup u zlevněného zboží

Výrobky, které mají vady (vadné nové výrobky nebo výrobky použité), jež nebrání tomu, aby mohlo být výrobku užíváno k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny. Kupujícího je nutné upozornit, že výrobek má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takovéto vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá. Vyskytne-li se u výrobku prodávaného za nižší cenu skrytá vada, která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu, má kupující právo výrobek. Pokud se vyskytne na výrobku prodávaném za nižší cenu jiná neodstranitelná vada, jež však nebrání v použití k danému účelu, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku.

U věcí použitých je možné zkrátit záruční dobu na 12 měsíců za předpokladu, že se prodávající takto s kupujícím dohodne. Prodávající je pak povinen tuto dobu uvést v dokladu o koupi věci.

Byla-li cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje a jedná-li se o prodej nového bezvadného zboží, odpovídá prodávající za vady takto prodaného zboží v plném rozsahu.

 

 

Při nedodržení níže uvedených zásad nemůže být vaše reklamace uznána.


Výběr obuvi:
Při výběru obuvi dbejte na to, aby zvolený druh, velikost a šíře obuvi přesně odpovídaly Vašim potřebám a případným defektům vašich chodidel. Obuv si před zakoupením důkladně vyzkoušejte. Nevhodně zvolený druh obuvi, velikost, šíře nebo tvar nemohou být důvodem k pozdější reklamaci. Obuv vybírejte podle účelu, ke kterému je určená (vycházková, rekreační, …). U dětské obuvi obzvlášť pečlivě měřte obě nohy ve stoje a obuv vždy přezkoušejte obutím celého páru. 

Ošetřování a údržba obuvi:
Životnost obuvi závisí na jejím správném udržování a ošetřování. Obuv často střídejte, zejména ve vlhkém prostředí. 

·       nečistoty omývejte slabým mýdlovým roztokem, otřete do sucha a použijte prostředek určený k ošetření a impregnaci vrchového materiálu 

·       podešev doporučujeme čistit vlhkým hadříkem a nášlapnou část kartáčkem -obuv obouvejte rozvázanou a používejte obouvací lžíci, aby se nepolámala patní část -obuv je nutné nechat po každém použití důkladně vyschnout a vyvětrat. I po krátkém použití dochází ke zvlhnutí vnitřní části obuvi vlivem pocení nohou. 

·       vyvarujte se rozmáčení obuvi, které poškozuje vzhled, deformuje tvar a zkracuje životnost materiálu, usňová obuv s konfekčním šitím není vodotěsná 

·       promáčenou obuv vycpěte novinami a postupně vysoušejte při pokojové teplotě, mimo dosah tepelného zdroje-obuv nikdy neperte 

·       pro ošetřování obuvi v žádném případě nepoužívejte rozpouštědla ani jiné podobné látky (např. aceton, líh) 

Zvláště je nutné předcházet všem faktorům nepříznivě ovlivňujícím plnou funkčnost a životnost obuvi, jako např. vysoká intenzita užívání obuvi, používání obuvi k nevhodnému účelu, nedostatečná, či nesprávná údržba obuvi např. praní obuvi, atd. …V případě, že dojde k jejímu poškození z těchto důvodů, nelze obuv reklamovat.

Podmínky reklamace:

·       případná reklamace musí být uplatněna v kterékoliv provozovně prodávajícího, v níž je s ohledem na sortiment přijetí reklamace možné, nebo v jeho sídle, a to bez odkladu, nejlépe ihned při zjištění závady 

·       pro přijetí obuvi k reklamaci je nutno prokázat zakoupení obuvi, a to nejlépe předložením záručního listu spolu s dokladem o zakoupení obuvi 

·       k reklamaci je třeba předkládat obuv kompletní, vyčištěnou, zbavenou všech nečistot a hygienicky nezávadnou. Obuv nesplňující zásady obecné hygieny nelze převzít k reklamačnímu řízení. 

·       reklamaci prodejce doloží písemným vyjádřením o stavu přijaté obuvi, kde je přesně definována závada reklamované obuvi 

·       doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující po skončení opravy povinen věc převzít se do záruční doby nezapočítává, o tuto dobu se záruční lhůta prodlužuje. Uvedená lhůta je max. 30 dnů a je vyznačena na potvrzení o přijetí reklamace 

·       po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká 

·       je-li výsledkem reklamace výměna obuvi, začne běžet nová záruční doba znovu od okamžiku převzetí obuvi 

 

Záruka se vztahuje na:

výrobní vady nebo jiný rozpor s kupní smlouvou (např. nepár u obuvi, chybějící část výrobku, ..), které se vyskytnou v průběhu záruční doby v délce 24 měsíců od data prodeje, a to při dodržení účelovosti zboží a doporučovaného způsobu ošetřování a údržby uvedeném v záručním listě. Uplynutím záruční doby právo reklamovat zaniká. Vadou se rozumí nedostatek na zboží, kterým je omezeno příp. znemožněno jeho další používání (např. prasklá podešev), aniž by však příčinou tohoto stavu bylo opotřebení zboží způsobené běžným užíváním, úmyslné či neúmyslné poškození, zanedbání základních pravidel údržby. 

Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva, která se ke koupi váží podle zvláštních právních předpisů. 

Záruka se nevztahuje na:

Na barevnou změnu obuvi – zejména u tzv. stíraných barev . Jedná se o stírání vrchní barvy – základ zůstává stálý – jedná se o jejich typickou vlastnost podpořenou technologickým postupem výroby – typické pro barevné vzory.

Změnu obuvi v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu na údržbu a ošetřování.

Veškerou změnu obuvi, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebení způsobeném obvyklým užíváním (viz. § 619, odst.2 Obč. Z.), nesprávného užívání a neodborného zásahu.

Mechanicky poškozenou obuv a její části.

Opotřebení obuvi v důsledku nevhodného výběru

 

 

V případě neoprávněné reklamace nemá reklamující nárok na proplacení svého vynaloženého poštovného pro zaslání reklamovaného zboží do sídla firmy.

 

O reklamaci může rozhodnout výhradně prodejce, spotřebitel se o ni v případě, že nesouhlasí, musí soudit nebo hledat mimosoudní dohodu.

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ S ČOI 
S účinností od února 2016 přináší novela zákona o ochraně spotřebitele další možnost řešení sporu spotřebitele s prodávajícím, pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu. Rolí mediátora zákon pověřuje mj. Českou obchodní inspekci. Lze předpokládat, že této možnosti budou využívat zejména spotřebitelé, kteří nejsou spokojeni se způsobem vyřízení reklamace nebo s jejím zamítnutím ze strany prodávajícího nebo poskytovatele služeb. Cílem nové právní úpravy je umožnit spotřebitelům vyřešení sporu mimosoudní cestou a méně nákladně. K tomu, aby toto řízení mohlo být zahájeno, je však třeba splnit určité náležitosti, a aby bylo úspěšné, musí mít obě strany vůli svůj spor vyřešit. V opačném případě se soudnímu řízení nevyhnou.

Mimosoudní řešení sporů s ČOI od 1.2.2016

 

Chcete si stěžovat na výrobek nebo službu, které jste zakoupili přes internet? Pokud ano, můžete podat stížnost prostřednictvím těchto stránek. Budete si muset vybrat subjekt pro řešení sporů, který bude vaši stížnost vyřizovat. Který subjekt to bude, se musíte dohodnout s druhou stranou. 

Každý subjekt pro řešení sporů má svá vlastní pravidla a postupy. Řešení sporu touto cestou je obvykle jednodušší, rychlejší a levnější než podání žaloby u soudu. Subjekty pro řešení sporů v EU .

Všecha obuv skladem

tisíce značkových modelů

Výměna zdarma

nebo vrácení peněz

Doprava zdarma

od 1 200 Kč

Osobní odběr

v prodejně v Ostravě