Obchodní podmínky

 eshopu Dětské botičky MTG

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.detske-boticky.cz


ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele internetového obchodu Tomáš Plaček, místem podnikání Zdeňka Chalabaly 3006/3, Ostrava-Bělský Les, 

IČ: 73250520, DIČ: CZ 7303035542, mobil: 420725269512, email: mtg@detskeboticky.cz (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.detske-boticky.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.1.Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.detske-boticky.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.2.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

1.4.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. V případě změny obchodních podmínek se na kupujícího a příslušnou kupní smlouvu vztahují obchodní podmínky účinné v době uzavření kupní smlouvy.

.

uživatelský účet

1.5.Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.6.Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.7.Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

1.8.Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.9.Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.10.Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

uzavření kupní smlouvy

1.11.Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

1.12.Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

1.13.Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

 3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

1.14.Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

1.15.Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.16.Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

1.17.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Náklady vzniklé prodávajícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí prodávající rovněž sám.

cena zboží a Platební podmínky

1.18.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese ;

 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (bude sdělen po ověření dostupnosti zboží) vedený u společnosti Česká spořitelna (dále jen „účet prodávajícího“);

1.19.Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

1.20.V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

1.21.V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

1.22.Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

1.23.Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.24.Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

1.25.Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.25 či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit dle ust. § 1837 občanského zákoníku, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření smlouvy a jde-li o 

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, 

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží nebo 

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. 

Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku, může kupující od smlouvy odstoupit v souladu s ust. § 1829 odst. 2 občanského zákona do jednoho roku a čtrnácti dnů ( 14 ) ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odst. 1 ust. § 1829 občanského zákoníku. Jestliže však kupující byl poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel. 

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Nevyžaduje se, aby kupující uvedl důvod odstoupení, přičemž s právem odstoupit od kupní smlouvy nelze spojit žádný postih. Využije-li kupující právo odstoupit od kupní smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu prodávajícího: obchodu Tomáš Plaček, místem podnikání Zdeňka Chalabaly 3006/3, Ostrava-Bělský Les, či na adresu elektronické pošty prodávajícího: mtg@detskeboticky.cz

Prodávající umožňuje kupujícímu odstoupit od kupní smlouvy též prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který kupující najde na webové stránce prodávajícího, přičemž prodávávající kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrdí v textové podobě přijetí tohoto formuláře od kupujícího.

1.26.V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.26. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu nejpozději do čtrnácti ( 14 ) dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které obdržel od prodávajícího. Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu nejpozději do čtrnácti ( 14 ) dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající uhradí kupujícímu náklady spojené s vrácením zboží jen tehdy, jestliže neupozornil kupujícího o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněží prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

1.27.Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, pokud prodávající nesdělil kupujícímu informace podle ust. § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku.

1.28.Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Totéž platí i v případě částečného odstoupení od smlouvy kupujícím.

1.29.Je-li poskytnuta prodávajícímu sleva na poštovné při zakoupení zboží v určité hodnotě (např. pro "Platbu předem" : při nákupu zboží do částky 600,- Kč včetně činí poštovné 69,- Kč, při nákupu zboží do 1.200,- Kč včetně je poskytnuta kupujícímu sleva a poštovné činí 49,- Kč a při nákupu zboží nad částku 1.200,- Kč je poskytnuta kupujícímu sleva v plné výši a poštovné má zdarma. Tyto částky a cenové limity se mohou lišit viz ceník poštovného), vztahuje se tato sleva na poštovné jen při skutečném odběru zboží v předem uvedené hodnotě, to neplatí v případě odstoupení od smlouvy kupujícím, kdy taková sleva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit poštovné ve skutečné výši. Totéž platí i v případě částečného odstoupení od smlouvy kupujícím.

 

přeprava a dodání zboží

1.30.Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.31.Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat úplatu za uskladnění ve výši 300 Kč (slovy: tři sta korun českých) nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Neujednají-li strany výši úplaty za uskladnění, platí za ujednanou výše obvyklá.

1.32.V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.33.Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

1.34.Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

1.35.V případě nevyzvednutí zásilky vyhrazuje si prodávající právo zveřejnit identifikační údaje o zákazníkovi  na svých stránkách www.detske-boticky.cz. Tyto údaje nebudou zveřejněny v případě uhrazení nákladů vynaložených za administrativu a přepravu k zákazníkovi.

Práva z vadného plnění

1.35.Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 a násl. – obecná ustanovení o kupní smlouvě a § 2158 a násl. občanského zákoníku – zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě ).

1.36.Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména, že v době, kdy kupující zboží převzal 

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

 2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

 4. zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

1.37.Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

1.38.Má-li zboží vadu, která nebrání užívat zboží k určenému účelu, lze ho prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadného zboží. Prodávající kupujícího v takovém případě upozorní na vadu zboží a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

1.39.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí. To se nevztahuje na zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

1.40.Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání zboží. Plyne-li z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o předání, že prodávající dodal menší množství zboží, nevztahují se na chybějící věci ustanovení o vadách.

1.41.Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

1.42.Při předčasném plnění může prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání zboží. Výkonem svého práva nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno. To platí obdobně i pro vady dokladů.

1.43.Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit. Obdobně se postupuje, způsobil-li vadu věci postup prodávajícího podle návrhů, vzorků nebo podkladů, které mu kupující opatřil.

1.44.Kupující nemá práva z vadného plnění, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 

1.45.Kupující zboží prohlédne co nejdříve po jejím převzetí a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. 

1.46.Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo 

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci 

 2. na odstranění vady opravou věci

 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

 4. odstoupit od smlouvy.

1.47. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy uvedené v čl. 1.48. těchto obchodních podmínek.

1.48. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci, volba přitom nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

1.49. Nemá-li věc vlastnosti tak jak je uvedeno v čl. 1.36. těchto podmínek, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k  povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného dokladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

1.50. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo odstoupit od smlouvy.

1.51. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné potíže.

1.52. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, místo podnikání, identifikační údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na adrese: Tomáš Plaček, místem podnikání Zdeňka Chalabaly 3006/3, Ostrava-Bělský Les, či na adrese elektronické pošty prodávajícího: mtg@detskeboticky.cz. Je-li však v písemném potvrzení uvedeném shora uvedena jiná osoba určená k opravě, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi zboží. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

1.53. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

1.54. Neoznámí-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

1.55. Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. 

1.56. K účinkům podle předchozího odstavce soud přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět. 

1.57. Informace podávané prostřednictvím eshopu, které mohou být nepřesné z povahy věci - zejména naměřené míry obuvi, které jsou pouze informativního charakteru, se nemohou stát důvodem k uplatnění práva odstoupení od smlouvy.

Další práva z vadného plnění prodávajícího upravuje reklamační řád prodávajícího.

další práva a povinnosti smluvních stran

1.57. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží převzetím koupeného zboží.

1.58. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

1.59. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

1.60. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.61. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1.62. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.63. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.64. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

1.65. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.66. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.67. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.68. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.69. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.66. ) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.69.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.69.2 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

1.70. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1.71. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

1.72. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Doručování

1.73. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

Závěrečná ustanovení

1.74. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.75. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

1.76. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek lze učinit jen po dohodě obou smluvních stran tedy kupujícího a prodávajícího a vyžadují písemnou formu.

1.77. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a bude poskytnuta na písemnou výzvu uživateli, přičemž poskytovatel může žádat úhradu oprávněných a odůvodněných nákladů za takové poskytnutí.

 1. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování

  Eshop Dětské Botičky - MTG Obchodní dům Galeria - 1.patro Bohumíra Četyny 3025/15 700 30 Ostrava, 

  adresa elektronické pošty mtg@detskeboticky.cz, telefon +420725269512

V Ostravě dne 1.ledna 2014

 

 

Informační povinnost EET 

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu

účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;

v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

 

 

 

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ S ČOI 
S účinností od února 2016 přináší novela zákona o ochraně spotřebitele další možnost řešení sporu spotřebitele s prodávajícím, pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu. Rolí mediátora zákon pověřuje mj. Českou obchodní inspekci. Lze předpokládat, že této možnosti budou využívat zejména spotřebitelé, kteří nejsou spokojeni se způsobem vyřízení reklamace nebo s jejím zamítnutím ze strany prodávajícího nebo poskytovatele služeb. Cílem nové právní úpravy je umožnit spotřebitelům vyřešení sporu mimosoudní cestou a méně nákladně. K tomu, aby toto řízení mohlo být zahájeno, je však třeba splnit určité náležitosti, a aby bylo úspěšné, musí mít obě strany vůli svůj spor vyřešit. V opačném případě se soudnímu řízení nevyhnou.

Mimosoudní řešení sporů s ČOI od 1.2.2016

 

 

 

Chcete si stěžovat na výrobek nebo službu, které jste zakoupili přes internet? Pokud ano, můžete podat stížnost prostřednictvím těchto stránek. Budete si muset vybrat subjekt pro řešení sporů, který bude vaši stížnost vyřizovat. Který subjekt to bude, se musíte dohodnout s druhou stranou. 

Každý subjekt pro řešení sporů má svá vlastní pravidla a postupy. Řešení sporu touto cestou je obvykle jednodušší, rychlejší a levnější než podání žaloby u soudu. Subjekty pro řešení sporů v EU .  

 

 

Všecha obuv skladem

tisíce značkových modelů

Výměna zdarma

nebo vrácení peněz

Doprava zdarma

od 1 200 Kč

Osobní odběr

v prodejně v Ostravě